Yttrande över förslag till lag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Huvudförslaget innebär en ny lag om nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. På lönesumma som överstiger detta belopp ska nedsättning inte ske. Nedsättningen ska vara tillfällig och gälla till utgången av mars 2023.

Promemorian innehåller även ett förslag till ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), som omfattar arbetsgivare, enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som är verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland och västra Svealand, stödområdet enligt lagen. Ändringen är en begränsningsregel som innebär att avdraget i stödområdet inte får medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen.