Yttrande över förslag till lagrådsremiss om obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer

I lagrådsremissen föreslås att det i skollagen (1985:1100) ska införas bestämmelser om obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer motsvarande 30 högskolepoäng. Staten står för skolhuvudmännens kostnader för resor, logi, litteratur och liknande som behövs för utbildningen. Personer som tidigare genomgått utbildningen eller som vid lagens införande är verksamma som rektorer omfattas inte av kravet på obligatoriska befattningsutbildningen för nyanställda rektorer. Undantagsregler finns även för personer som helt eller delvis förvärvat kunskaper som kan jämställas med den obligatoriska befattningsutbildningen. Det kommer även att vara möjligt att välja att delta i annan motsvarande utbildning. Lagrådsremissen innehåller inte någon redovisning av hur förslaget påverkar de fristående skolhuvudmännens möjlighet att organisera och planera sin verksamhet och inte heller vilka andra kostnader som ett genomförande av förslagen kan föranleda. I avsaknad av en sådan redovisning saknar Regelrådet underlag för att bedöma om de lösningar som föreslagits är de från administrativ synpunkt lämpligaste. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslaget.