Yttrande över förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om utsläppande på marknaden och överlåtelse m.m. av pyrotekniska artiklar

Föreskriftsförslaget innehåller omfattande krav som pyrotekniska artiklar ska uppfylla innan de får släppas ut på marknaden samt särskilda villkor för överlåtelse och hantering av vissa pyrotekniska artiklar till allmänheten.