Yttrande över förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter (SJÖFS 2019:3 och SJÖFS 2019:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser dels nya föreskrifter om farledsavgift som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter
(SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, dels nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:4) med samma namn.

 

Förslaget innehåller följande:

1) Inflationsjustering av farledsavgift med 0,3 procent (baserat på Konsumentprisindex Konstant skatt, KPI-KS) från och med den 1 maj 2021.

2) Engångshöjning av farledsavgifterna med fyra procent för att från och med år 2021 fullt ut införa bonus-malus för miljörabatten.

3) Slopad rabatt för kryssningsfartygens turn around-anlöp.

4) Slopad fjärrzonsrabatt för fartyg i linjetrafik.

5) Ökning av lotsavgiften med 10 procent.

6) Mindre språkliga och redaktionella justeringar.

 

Utöver detta uppges att ett förtydligande införs i nuvarande 8 § (SJÖFS 2019:3) där en uppdelning i definition görs av kryssning respektive kryssningsfartyg. I 15 § ändras formuleringen kring passageraravgiften, då nuvarande formulering skapar otydlighet i förhållande till vad som fastslås i förordning (1997:1121) om farledsavgift. Istället förtydligas föreskriften rörande när passageraravgift tas ut för fartyg i inrikes och utrikes trafik. Därtill sker en förändring i 15 § från att endast bil och husvagn omfattas till att alla personfordon samt släp- och husvagnar ska anses som avgiftspliktiga motsvarande ett ton gods.

 

Remissen innehåller tre olika konsekvensutredningar som samtliga bedöms inom ramen för detta yttrande.