Yttrande över förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till nya föreskrifter med anledning av ändringar av sex EU-direktiv på avfallsområdet[1], det så kallade avfallspaketet.

Remissen innehåller förslag till fyra nya föreskrifter som avser:

  • undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall
  • kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
  • om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall
  • om undantag från krav på separat insamling av matavfall

 

I huvudsak innebär förslagen följande.

Förslaget till föreskrifter om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall innebär att kravet på utsortering inte gäller konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sådant sätt att separering inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallshantering. Kravet gäller inte heller fraktioner av avfallsslag som är förorenade på sådant sätt att en inblandning av den fraktionen i det utsorterade avfallsslaget medför att behandling enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken försvåras eller omöjliggörs.

Förslaget till föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall innehåller nya bestämmelser med krav på dels information om det avfallsförebyggande arbetet, dels en bedömning av behovet av nya insamlingssystem och avfallshanteringsanläggningar respektive behovet av nedläggning av befintliga system och anläggningar. Förslaget innebär att kraven på kommunernas avfallsförebyggande arbete skärps och uppgifterna som ska redovisas i avfallsplanerna utökas.

Förslaget till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall innehåller bestämmelser om vilka uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som ska lämnas till Naturvårdsverket och hur de ska lämnas. Föreskrifterna tydliggör att uppgifterna ska lämnas digitalt i en av Naturvårdsverket anvisad digital lösning. De som ska lämna uppgifterna är dels producenter av förpackningar, dels aktörer som driver tillståndspliktiga insamlingssystem, samlar in förpackningsavfall från verksamheter, yrkesmässigt driver system för återanvändning av förpackningar eller driver retursystem. Uppgifterna ska lämnas per materialslag (plast, trä, metall, glas, papper och kartong, eller annat) samt uppdelat på om avfallet kommer från hushåll respektive andra källor. Föreskrifterna innehåller också beräkningsregler.

Förslaget till föreskrifter om undantag från krav på separat insamling av matavfall innebär att kravet inte gäller om det är fråga om sådana mängder matavfall att insamlingen av utsorterat matavfall inte skulle ge det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan. Undantaget kan gälla för hela eller delar av en kommun. Utgångspunkten är att undantaget gäller när det handlar om små mängder eller inte tillräckligt stora mängder avfall, där miljönyttan i förhållande till

hanteringens sammanlagda miljöpåverkan uteblir.

Regelrådet kan konstatera att förslagen gällande föreskrifterna om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall och om undantag från krav på separat insamling av matavfall riktar sig till kommuner och får därför begränsade effekter för berörda företag. Regelrådet kommer därmed inte behandla dem ytterligare i yttrandet.

[1] Avfallsdirektivet (2008/98/EG), direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG), direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG), direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU), direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG), direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG).