Yttrande över förslag till nya föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken.

Regelrådet yttrar sig inte över allmänna råd.

I sak innebär förslaget ett tydliggörande av de verksamheter eller åtgärder som myndigheten bedömer är av det slaget att de alltid ska anmälas för samråd. Det är åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön och där verksamhetsutövaren vanligtvis behöver vidta försiktighets- eller skyddsåtgärder för att minska risken för att skada på naturmiljön uppstår. Av föreskrifterna framgår även vilka ytterligare uppgifter en anmälan ska innehålla, dvs. uppgifter utöver en beskrivning av den planerade åtgärden och en karta.