Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avgifter för certifieringsorgan

Förslaget innebär ett införande av en ny avgiftsmodell för Swedacs kunder, där syftet dels är att öka förutsebarheten när det gäller årsavgiften som certifieringsorganen betalar till myndigheten, dels att få till stånd en avgiftsmodell som skall vara mer rättvisande på så sätt att varje kund ska betala för sin omfattning av ackrediteringen. Att företagen i större utsträckning bär sina egna kostnader förväntas gynna de små företagen.

Förslaget innebär att föreskrifter (STAFS 2013:10) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, miljökontrollanter och organ för validering och verifiering samt vissa anmälda organ upphävs.