Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Blekinge län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter för Blekinge län samt upphävande av Trafikverkets
föreskrifter (TRVTFS 2019:77) om bärighetsklasser i Blekinge län.

Det anges att tre vägsträckor ingår i det upplåtna vägnätet för BK 4. Det anges vidare att två delsträckor på väg 126 utgår ur föreskriften och återgår till BK1.