Yttrande över förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning som ersätter Riksbankens föreskrifter (RBFS 2013:1) om räntekostnadsersättning för kontanter som avskilts och lagrats i särskild ordning och (RBFS 2013:2) om kontantförsörjning. Förslaget innebär att fler aktörer än i dag kommer att få möjlighet att ingå avtal med Riksbanken om att hämta och lämna kontanter i Riksbankens kontantdepåer samt att ingå avtal om räntekostnadsersättning i privat depåverksamhet. I övrigt föreslås mindre justeringar, förtydliganden och uppdateringar avseende till exempel begrepp som styrränta och hur kontanter som ska lämnas in till Riksbankens depåer ska vara förpackade. Därutöver föreslås även vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag