Yttrande över förslag till nya föreskrifter om officiella veterinärer

Förslaget reglerar Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets möjligheter att förordna veterinärer som inte är anställda av en förvaltningsmyndighet, det vill säga privatpraktiserande veterinärer till officiella veterinärer. En officiell veterinär verkar inom den offentliga kontrollen av handel med levande djur, animaliska livsmedel och animaliska produkter. EU-rätten förutsätter att den officiella veterinären har en viss kompetens och god kännedom inom sitt verksamhetsområde. Uppdragen innefattar myndighetsutövning. Kraven på officiella veterinärer styrs främst av EU-rätten.

Förslaget reglerar även de krav som ska ställas på de officiella veterinärerna och i vilka fall verket kan återkalla ett förordnande.