Yttrande över förslag till nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur enligt 12-14 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. De som omfattas av de föreslagna bestämmelserna är leverantörer av s.k. auktoritativa och rekursiva namnservertjänster, samt registreringsenheter för toppdomäner inom det globala domännamnssystemet, DNS, som är den bakomliggande tekniska infrastrukturen som genomför domännamnsuppslagningar på internet åt internetanvändare och applikationer. Föreskrifterna reglerar genomförande av riskanalys inklusive riskbedömning, framtagande av åtgärdsplan, säkerhetsåtgärder beroende på utfallet av leverantörens genomförda riskanalys samt åtgärder kopplade till kontinuitetsplanering