Yttrande över förslag till nya föreskrifter om säkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De nya föreskrifterna kompletterar och specificerar ett antal bestämmelser i Socialtjänstlagen och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

De innebär i korthet att:

  • verksamhetsansvarig ska fastställa rutiner för hur man ska arbeta i boendet för att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare,
  • vid utformandet av rutinerna ska det uppmärksammas och beaktas om det finns olika behov hos de boende,
  • i arbetet med riskanalyser ska det bedömas vilka risker besök i boendet kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smitta i samband med besök,
  • personal som arbetar i boendet ska ha tillgång till stöd från arbetsledare om svåra situationer uppstår med besökare eller boende vid besök,
  • verksamhetsansvarig ska se till att boende och besökare får information om vilka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare utfärdat för att minska risken för smitta vid besök,
  • verksamhetsansvarig ska se till att det finns möjlighet för besökare att tvätta händer med tvål och vatten eller handdesinfektion vid besök.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020.