Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådets bedömning

Konsekvensutredningen innehåller tydliga redovisningar av vilka de huvudsakliga ändringsförslagen är, varför de genomförs och bedömningar av varje enskilt förslags effekter på företag och andra aktörer. Den beskriver bland annat aktuella avgifter, antal tillstånd och utrustningar, antal berörda företag och i flera fall även företagens storlek. Redovisningen innehåller även övergripande beskrivningar av för- och nackdelar med undantag från tillståndsplikten.

Förslagsställaren anger att de föreslagna föreskrifterna är utformade så att de följer genomförandebeslutens lydelse i allt väsentligt. Att det inte finns något större handlingsutrymme vid nationellt genomförande framgår av redovisningen kring förslagets överensstämmelse med EU-rätten och frågan om anmälan av tekniska regler. Det hade ökat transparensen om det tydligare hade framgått huruvida det överhuvudtaget finns något handlingsutrymme, och i så fall vilket detta är, samt direkta jämförelser mellan föreslagna föreskrifter och bestämmelserna i själva kommissionsbesluten. Förslagsställaren anger vidare att föreslagna förändringar till befintliga tekniska villkor som inte ger några konsekvenser inte är beskrivna i konsekvensutredningen. Regelrådet anser att det är en rimlig utgångspunkt, men att det likväl hade varit önskvärt att dessa förslag tydligare hade redovisats.

Konsekvensutredningen är emellertid överlag väl genomförd och Regelrådet bedömer att den uppfyller alla relevanta delaspekter i enlighet med förordning (2024:183) om konsekvensutredningar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag