Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undersökningen företagens ekonomi (FEK)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företagen att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK) som ersätter nu gällande föreskrifter (SCB-FS 2021:09) om undersökning Företagens ekonomi.

Förslagsställaren föreslår bland annat att en uppdatering av den undersökningsspecifika variabellistan. Variabeländringarna består av överförda variabler från undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF), en ny variabel för att mäta utbetalningarna av konsolideringsmedel inom sjukförsäkringen AGS samt variabler som läggs till eller ändras för att undvika fel i rapporteringen från företag. Vidare föreslås en ändring i föreskriften

Det bakomliggande förslaget

Förslag