Yttrande över förslag till nya föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM samt om ändring i föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets innehåll och utformning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

För att få köra en moped klass I (som är konstruerad för en hastighet på högst 45 km/timmen) krävs ett körkort med behörighet AM.

Tranportstyrelsens förslag innebär en uppdatering av föreskrifterna för att ge utrymme för övningskörning med fyrhjuliga fordon. Det behöver även införas mer kursinnehåll om risker med tanke på olycksstatistiken.

En aspekt redovisas bristfälligt: påverkan på de berörda företagens administrativa kostnader det vill säga beskrivning vad utbildning för lärare och registerföring av elever kostar företagen, är central i en konsekvensutredning, och hade behövt vara tydligare. I övrigt konstaterar Regelrådet att konsekvensutredningen är väl redovisad.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag