Yttrande över Förslag till nya föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikrobiella läkemedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som avser reglera vilka uppgifter en veterinär ska vara skyldig att rapportera till Jordbruksverket när de ordinerar antimikrobiella läkemedel samt när och hur sådan rapportering ska ske. Föreskrifterna föreslås ha följande innehåll:

  1. Vilka uppgifter en veterinär ska lämna.
  • Läkemedlets namn, styrka och mängd
  • Till vilken djurkategori läkemedlet har använts, samt
  • På vilken anläggning läkemedlet har använts.
  1. När en veterinär ska lämna uppgifterna.
  • Uppgifterna föreslås ska lämnas senast den 15:e månaden efter att läkemedlet journalförts
  • En behandling med läkemedel som förskrivs inom ramen för så kallad villkorad

läkemedelshantering[1] anges journalföras av veterinären med några (upp till åtta) veckors fördröjning. Detta uppges innebära att en behandling utförd i slutet av december skulle kunna journalföras först i slutet av februari året efter och veterinären skulle alltså behöva lämna uppgifter om den behandlingen först den 15 mars året efter behandlingen har utförts. Behandlingar inom ramen för villkorad läkemedelshantering föreslås därför ska rapporteras senast den 15 februari året efter att behandlingen utförts.

  1. Hur en veterinär ska lämna uppgifterna.
  • Genom regelbunden överförening från ett databaserat journalföringssystem, eller
  • Genom att använda Jordbruksverkets e-tjänst.

Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 april 2023[2].

[1] Villkorad läkemedelsanvändning innebär att en lantbrukare under vissa förutsättningar kan ha

läkemedel hemma och inleda behandling själv, se 4 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

[2] Förslaget innehåller bilagor till föreskriften avseende när rapporteringsskyldigheten ska inträda för olika djurslag: de djurkategorier som anges i bilaga 1 ska rapporteras från och med den 1 januari 2023; de djurkategorier som anges i bilaga 2 ska rapporteras från och med den 1 januari 2026; och de djurkategorier som anges i bilaga 3 ska rapporteras från och med den 1 januari 2029.

Det bakomliggande förslaget

Förslag