Yttrande över förslag till ökad VMS-rapportering i Skagerrak

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär en ökad VMS-rapportering i Skagerrak. Förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU och Norge om fisket i Skagerrak[1] att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför 4 nautiska mil från respektive nations baslinjer i Skagerrak.

[1] Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag