Yttrande över förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt, COM(2018) 346 final, m.fl.

Det föreslås en omarbetning av direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Detta baserat bland annat på det som föreslagits i rapporten till rådet och Europaparlamentet samt i rådets slutsatser om genomförandet och utvärderingen av direktivet[1]. Samtidigt anges att bestämmelserna i direktivet anpassas till följd av utvecklingen av tull- och annan relevant lagstiftning och till processkrav som följer av Lissabonfördraget.

Förslaget anges bland annat innebära en förbättring av anpassningen mellan punktskatter och tullförfaranden och delvis eller fullständig automatisering av rörelser inom EU för punktskattepliktiga varor som har släppts för konsumtion. Det föreslås bland annat en förlängning av EMCS[2] till flyttningar av punktskattepliktiga varor till andra medlemsstater efter att de har släppts för konsumtion. Det föreslås även en gemensam lösning för naturliga partiella förluster under en förflyttning samt automatisering av undantagsintyget och dess hantering för flyttningar av punktskattevaror till mottagare som är undantagna från betalning av punktskatter.

Det anges att punktskattesatserna varierar mellan medlemsstaterna, varorna produceras och transporteras till olika länder och skatten ska samlas in i konsumtionslandet. Direktivet innehåller bestämmelser för att underlätta fri rörlighet för punktskattepliktiga varor på den inre marknaden. Syftet är att säkerställa att de korrekta skatterna betalas i rätt medlemsstat. Efter en utvärdering av direktivet har möjligheter till förbättringar identifierats. Det presenteras olika alternativ för att harmonisera och förenkla handeln av punkskattevaror i EU. Vidare anges att intressenter anser att direktiv 2008/118/EG är en förbättring jämfört med tidigare direktiv 92/12/EEC och att förslaget inte anges ändra omfattningen av direktiv 2008/118/EG. Det framgår dock att i vissa situationer är punktsattproceduren besvärlig och det finns olikheter från en medlemsstat till en annan, exempelvis anges att vissa procedurer är helt pappersbaserade.

Den höga fiskala risken att inneha och flytta punktskattepliktiga varor medför begränsningar. De små och medelstora företagen använder ett förenklat ledsagardokument vid transport av beskattade varor mellan medlemsstater vilket fortfarande är ett pappersbaserat förfarande som är mer anpassat till små sändningar och lågt antal förflyttningar. Detta medför administrativa och andra kostnader för ekonomiska aktörer samt för skatte- och tullmyndigheter, eftersom vissa steg i förfarandena måste utföras manuellt, vilket är tids- och resurskrävande, samt omfattas av krav som kan variera från en medlemsstat till en annan. Dessutom anges sådana åtgärder vara en källa till skattebedrägerier.

När det gäller lagring i ett skatteupplag i samma medlemsstat är alla förfaranden under ensamansvar för den medlemsstaten. När det gäller en förflyttning till en annan medlemsstat utförs sällan en tvärkontroll mellan importdeklarationer och elektroniska administrativa handlingar för punktskatter eller punktskatteregistret av ekonomiska aktörer. Det är därför svårt att veta om varorna flyttas under tullsuspension efter import. Dessutom finns det för närvarande ingen gemensam förteckning över krav på undantag från punktskatt vid import. Medlemsstaterna har sina nationella listor och därmed leder det till komplexitet och förvirring för ekonomiska aktörer.

De generella målen med förslaget är att säkerställa en väl fungerande inre marknad genom att minska hindren för gränsöverskridande handel inom EU. Det är också att skydda medlemsstaternas ekonomiska intressen genom att säkerställa att punktskatt samlas in korrekt. För att uppnå dessa mål syftar förslaget till att hålla balansen mellan behovet av att underlätta handeln över gränserna och behovet av att se till att effektiva kontroller införs för att överväga innehav och rörlighet för punktskattepliktiga varor och i sista hand säkerställa att punktskatten samlas in korrekt. Det framgår vidare de specifika målen med förslaget, vilket inkluderar att minska skattehinder genom att minimera kostnaderna för företag och förvaltning, att skapa en tydlig och konsekvent ram för fri rörlighet av varor, att säkerställa likabehandling för företag, att möjliggöra en korrekt övervakning av rörelser av punktskattepliktiga varor samt att minska olaglig handel, skatteflykt och missbruk (bedrägeri). Det framgår att mängden av punktskattebedrägerier inom ramen för detta förslag uppskattas till cirka 480 miljoner euro per år och att det endast utgör en bråkdel av punktskatten. Det anges dock att det fortfarande är ett betydande belopp i absolut värde vilket är värt att minska.

Det anges vidare att de främsta målen med förslaget är att sänka kostnaderna för medlemsstaterna och för de ekonomiska aktörer som förmedlar punktskattepliktiga varor inom EU samt att minska gränsöverskridande punktskattebedrägeri.

[1] FISC 271 ECOFIN 957.
[2] Excise Movment Control System ett datoriserat system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU.

Taggar:

punktskatt