Yttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I konsekvensutredningen anges att följande nya bestämmelser planeras att införas i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare:

  • En ny bestämmelse om förhandsanmälan av sändningar som transporteras med träemballage (5 kap. 2 §)
  • En ny bestämmelse om avgränsning inom vilket område undantag från provtagning gällande gul respektive vit potatiscystnematod får ske (8 kap. 2 §)
  • Ett nytt kapitel om ekonomisk ersättning efter angrepp av karantänsskadegörare (9 kap.)
  • Nya kapitel om hantering av vissa karantänskadegörare på potatis, tomat och andra värdväxter (10 – 12 kap.)
  • Ett nytt kapitel om märkning av potatis som kommer från Egypten (13 kap.)
  • Ett nytt kapitel om hur sanktionsavgifter ska betalas (14 kap.)

Den nya svenska växtskyddslagen med tillhörande förordning beräknas träda i kraft den
1 juli 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag