Yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken och i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete. Promemorian innehåller förslag om att namnet på arbetsplatsnära stöd ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, att arbetsgivare är ansvariga för att upprätta en plan, tillsammans med arbetstagare, för återgång i arbete inom 30 dagar, om arbetsförmågan av den försäkrade beräknas vara nedsatt minst 60 dagar. Vidare höjs även det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet till arbetsgivaren till 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak om 200 000 kronor per arbetsgivare och år. Detta stöd utvidgas även till att omfatta insatser som utredning, planering, genomförande och uppföljning, utöver initiering av åtgärder.

Taggar:

rehabilitering