Yttrande över Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås en omställning av filmpolitiken innebärandes att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och att ordningen med filmavtalet avvecklas. Remissen innehåller endast två författningsförslag. Ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) föreslås med innebörden att tillträde till biograf undantas från 7 kap. 3 stycket. Följden av detta blir att mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget istället för, som idag, 6 procent. Vidare föreslås det att 16 kap. 11 § inkomstskattelagen ska upphöra. Detta innebär att avgifter och bidrag till Svenska Filminstitutet som betalats enligt filmavtalet upphör att vara avdragsgilla.