Yttrande över Framtidens specialistsjuksköterska m.m. (SOU 2018:77)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och högskolelagen (1992:1434). Därutöver ingår förslag till ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

I sak anges regeländringarna innebära i huvudsak följande. Vårdgivare ska använda ledningssystem som verktyg för att på kort och lång sikt inventera, identifiera och planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det ska också ställas krav på systematisk och fortlöpande fortbildning för de nyss nämna professionerna. Vidare ska det i examensordningen föras in en ny yrkesexamen på avancerad nivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.

Regelrådets granskning omfattar författningsförslags effekter av betydelse för företag, vilket medför att yttrandet fokuserar på de delar av utredningens författningsförslag som Regelrådet bedömer kan väntas ha en effekt framför allt för vårdgivare i privat regi.