Yttrande över från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på dels lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända analog kommersiell radio (lagen om tillfälligt tillstånd), dels förslag till ändring av radio- och tv-lagen (2010:696). De nuvarande tillstånden för att sända analog kommersiell radio löper ut den 31 juli 2018. Lagen om tillfälligt tillstånd föreslås tillämpas för förlängningar av dessa tillstånd. Myndigheten för radio och tv beslutar om förlängning och den föreslagna tillståndsperioden sträcker sig från 1 augusti 2018 till och med den 31 december 2022. Därefter föreslås en möjlighet att besluta om ytterligare en tillståndsperiod om två år. Det föreslås att en ansökan om förlängning av tillstånd ska godkännas om inga skäl finns för att återkalla tillståndet enligt 18 kap. radio och tv-lagen och tillståndshavaren bedriver digitala marksändningar vid sidan av de analoga. Utöver detta krävs att tillståndshavaren har ingått avtal med övriga tillståndshavare avseende skyldigheten att i sändningar samverka med dem för att informera om digitalradioövergången och det utbud som tillhandhålls genom digitala marksändningar. Därtill bortfaller sändningsavgiftskravet vid tillståndsförlängningar.

De tillstånd som inte förlängs kommer som tidigare att auktioneras ut i ett slutet anbudsförfarande enligt radio- och tv-lagen. De förändringar i radio- och tv-lagen som föreslås innebär att även dessa tillstånd kommer att förenas med ett krav på att ingå samverkansavtal med övriga tillståndshavare.