Yttrande över Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till fjärrkylelag och till lag om energimätning i byggnader samt förslag till ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).

Det anges att den nya fjärrkylelagen innehåller regler om mätning och debitering av fjärrkyla samt om rapportering av faktureringsinformation och information om energianvändningen. Vidare anges förslaget innebära att lagen (2014:267) om energimätning i byggnader ersätts av en ny lag. Den nya lagen anges innehålla regler om individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten för hushållsbruk samt om rapportering av faktureringsinformation och information om energianvändningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.