Yttrande över Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet (promemoria)

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och slutligen i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Antalet förare som undantas från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 (yrkesförardirektivet) utökas och att innehållet i utbildningen av yrkesförare delvis förändras. Vidare förändras utformningen av yrkeskompetensbevis och förartillstånd.