Yttrande över Genomförande av direktivet 2014/90 om marin utrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90 om marin utrustning i svensk rätt. Direktivet som antogs sommaren 2014 är en omarbetning av nuvarande direktiv om marin utrustning, ursprungligen från 1996, och ska tillämpas av medlemsstaterna från och med den 18 september 2016. En ny lag, lag om marin utrustning, föreslås och till denna föreslås även en förordning. Delar av genomförandet föreslås ske genom föreskrifter som Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) bemyndigas att meddela. Den nya lagen om marin utrustning anger de krav som marin utrustning ska uppfylla och medför därmed vissa skyldigheter för framför allt tillverkare av marin utrustning men också för tillverkares eventuella behöriga representant samt för importörer och distributörer av marin utrustning. Lagen i sig anger inte de specifika krav som ska uppfyllas utan, så som det också anges i direktivet, stipuleras att den marina utrustningen ska uppfylla kraven i de internationella instrumenten. Vilka de internationella instrumenten är framgår av den nya förordningen om marin utrustning som också föreslås i promemorian. Enligt vad som framgår i promemorian är avsikten att kommissionen ska ange i genomförandeförordningar vilka krav i de internationella instrumenten som ska uppfyllas. Detta tillvägagångsätt medför att de konkreta kraven i de internationella instrumenten som kommissionen anger ska gälla inte behöver genomföras i de nationella rättsordningarna utan ska tillämpas från den tidpunkt kommissionen anger.