Yttrande över Genomförande av direktivet om inrättade av en kodex för elektronisk kommunikation (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om elektronisk kommunikation och förslag till lag om införande av lagen om elektronisk kommunikation. Därutöver ingår förslag till ändring i rättegångsbalken, i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485) och i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Vidare ingår förslag till ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler, i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306), lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler, lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning, marknadsföringslagen (2008:486), lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), luftfartslagen (2010:500), radio- och tv-lagen (2010:696), lagen (2010:751) om betaltjänster, varumärkeslagen (2010:1877) samt i lagen (2012:728) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Slutligen ingår förslag till ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter, i radioutrustningslagen (2016:392), lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

I sak anges förslaget innebära huvudsakligen följande. Det lämnas förslag som genomför det nya EU-direktiv som ligger till grund för regleringen av marknader för elektronisk kommunikation. En ny lag om elektronisk kommunikation föreslås ersätta den idag gällande lagen[1] om elektronisk kommunikation (LEK). Följdändringar föreslås i ett antal lagar som hänvisar till LEK. Det nya direktivet utgör en omarbetning av och ersätter äldre EU-rätt på området. Delar av förslaget innebär också att bestämmelser i den idag gällande LEK, som genomför de äldre rättsakterna, förs över oförändrade till den föreslagna nya lagen. Förslaget innebär också materiella förändringar. I den allmänmotiverande texten till förslag anges således några exempel på att utrymme för den nationelle lagstiftaren utnyttjas, såsom när det gäller alternativ användning av harmoniserat frekvensutrymme där förslaget innebär att ett undantag som direktivet medger utnyttjas[2]. Denna fråga är också ett exempel på att det införs materiellt nya bestämmelser i den nya lagen om elektronisk kommunikation. I övrigt förändras exempelvis reglerna för saminvesteringar och rena grossistföretag och avseende slutanvändarnas rättigheter. Regelrådets granskning fokuserar på de ändringar som bedöms medföra konsekvenser av betydelse för företag.

[1] D.v.s. ersätta lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
[2] Se sid 136 i promemorian.