Yttrande över Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om köpares otillbörliga handelsmetoder mot leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Förslagen avser genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet). I lagen definieras sexton olika otillbörliga handelsmetoder som ska vara förbjudna för köpare i jordbruks- och livsmedelskedjan att tillämpa i förhållande till sina leverantörer. Regler förslås bland annat för när det är tillåtet att skicka tillbaka osålda produkter till leverantören, trots att de inte varit felaktiga. Det föreslås också att avbeställningar måste göras 30 dagar i förväg och att betalning måste erläggas senast 30 dagar efter leverans, den s.k. 30/30-regeln.

Promemorian innehåller även förslag som går utöver minimireglerna enligt direktivet. Dessa inkluderar bland annat att icke-färskvaror också omfattas av den s.k. 30/30-reglen. Vidare är vissa transaktioner undantagna i direktivet genom trappmodellen[1]. Det nu remitterade förslaget omfattar dock alla företag i jordbruks- och livsmedelskedjan oavsett storlek eftersom utredaren har valt att inte tillämpa modellen. Det framgår vidare att utredningen inte föreslår förbud mot andra handelsmetoder än de som redan regleras i direktivet.

Promemorian innehåller även ändringar i OSL för att uppfylla direktivets krav på att leverantörer ska kunna lämna anmälningar i hemlighet till utpekad tillsynsmyndighet. Det görs även bedömningen att Konkurrensverket är bäst lämpat att fungera som tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten ska bland annat kunna besluta om administrativa sanktioner för överträdelser av bestämmelser i den nya lagen.

[1] Tillämpningsområdet för direktivet utgår från en trappmodell i fem steg som grundar sig på leverantörens och köparens relativa storlek sett till årsomsättning. Enligt artikel 1.2 första stycket är direktivet tillämpligt på vissa otillbörliga handelsmetoder som förekommer vid försäljning av jordbruks- och livsmedelsprodukter av leverantörer som har en omsättning på högst 2 miljoner EUR till köpare som har en omsättning på mer än 2 miljoner EUR, leverantörer som har en omsättning på mer än 2 miljoner EUR men högst 10 miljoner EUR till köpare som har en omsättning på mer än 10 miljoner EUR, leverantörer som har en omsättning på mer än 10 miljoner EUR men högst 50 miljoner EUR till köpare som har en

omsättning på mer än 50 miljoner EUR, leverantörer som har en omsättning på mer än 50 miljoner EUR men högst 150 miljoner EUR till köpare som har en omsättning på mer än 150 miljoner EUR, leverantörer som har en omsättning på mer än 150 miljoner EUR men högst 350 miljoner EUR till köpare som har en omsättning på mer än 350 miljoner EUR.