Yttrande över genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för textilindustrin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet avseende förslagets bakgrund och syfte, förslagets överensstämmelse med EU-rätten samt avseende särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande. I fråga om effekter av om ingen reglering kommer till stånd och i fråga om regleringens påverkan på företagen i andra avseende finner Regelrådet att redovisningen och avsaknaden av redovisning är godtagbar utifrån förutsättningarna i ärendet. Regelrådet finner dock alternativa lösningar, beskrivningen av berörda företag utifrån storlek, antal och bransch, beskrivningen av behovet av speciella informationsinsatser, beskrivningen av påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning samt beskrivningen av reglernas påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag som bristfällig. Sammantaget är redovisningen inte tillräckligt tydlig eller saknas helt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag