Yttrande över Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag om viss verksamhet med förmedling av finansiering samt förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), lagen (1992:169) om utländska filialer m.m., lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), konsumentkreditlagen (2010:1846), lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. Den nya lagen innehåller bestämmelser om dels krav på tillstånd eller registrering för att bedriva verksamhet (gräsrotsfinansiering[1]) som omfattas av lagen, dels hur verksamheten ska bedrivas, dels tillsyn och ingripanden. Det anges att Finansinspektionen ska pröva frågor om tillstånd och registrering, utöva tillsyn och föra ett register över dem som har rätt att driva verksamhet enligt lagen. De som driver verksamhet enligt lagen ska också omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den föreslagna lagen ska gälla för näringsverksamhet som har till syfte att mot ersättning sammanföra fysiska eller juridiska personer som avser att anskaffa finansiering med fysiska eller juridiska personer som avser att tillhandahålla finansiering, om finansieringen sker genom sådana krediter mot vederlag som lämnas av andra än företag som har tillstånd av Finansinspektionen, att lämna eller förmedla krediter (lånebaserad gräsrotsfinansiering). Den gäller också om finansieringen sker mot överlåtelse av ägar- eller skuldandelar i den juridiska person som anskaffar finansieringen (andelsbaserad gräsrotsfinansiering). Vidare gäller lagen i fall där finansiering sker i utbyte mot en vara eller tjänst, som lämnas av den som anskaffar finansieringen (belöningsbaserad gräsrotsfinansiering). Slutligen gäller lagen om finansieringen sker utan att vederlag eller någon annan motprestation lämnas av den som anskaffar finansieringen (donationsbaserad gräsrotsfinansiering).

Det föreslås att tillstånd som kapitalförmedlare ska få ges endast till ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, eller till ett utländskt företag med filial i Sverige. Detsamma anges också gälla för den som ansöker om registrering för att driva verksamhet som består i att tillhandahålla förmedlingstjänster avseende belöningsbaserad eller donationsbaserad gräsrotsfinansiering. Övriga villkor för tillstånd anges motsvara det som normalt gäller för annan likvärdig finansiell verksamhet, bl.a. att det ska finnas skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas i enlighet med den nya lagen och andra författningar som reglerar verksamheten. Vidare ställs krav på lämplighetsprövning av företagens ägare och ledning samt att varje kapitalförmedlare ska ha minst en auktoriserad revisor. Undantag från tillståndsplikt föreslås gälla för vissa företag som redan har tillstånd enligt annan näringsrättslig reglering på finansmarknadsområdet (exempelvis företag som driver bank- och finansieringsrörelse). När det gäller registreringspliktig verksamhet motsvarar kraven dem som gäller för finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Den föreslagna lagen innehåller också vissa verksamhets- och uppföranderegler som i huvudsak enbart gäller för kapitalförmedlare. Bl.a. krävs att en kapitalförmedlares verksamhet ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att organisationsstruktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas. Det föreslås också bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn och ingripandebefogenheter. Dessa anges i allt väsentligt överensstämma med vad som gäller för annan likvärdig finansiell verksamhet.

[1] Med gräsrotsfinansiering avses en metod för projektfinansiering genom att, oftast via internet, samla in mindre belopp från ett större antal personer.