Yttrande över Grupp- och trafikförsäkringsfrågor (Ds 2014:43)

Promemorian rör fem olika grupp- och trafikförsäkringsfrågor där det på olika sätt uppmärksammats att en översyn av gällande regelverk är nödvändig. Tyngdpunkten i promemorian ligger på frågan om så kallad reservationsanslutning i kundförhållanden. Det är idag möjligt enligt 17 kap och 19 kap försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) att frivillig gruppförsäkring och frivillig gruppersonsförsäkring kan tecknas på så sätt att medlemmar i gruppen ansluter sig antingen via anmälan eller genom att inte avböja försäkringen. I 17 kap. 3 § 1st anges att avtal om frivillig gruppskadeförsäkring anses ingånget mellan försäkringsbolaget och gruppmedlemen på grundval av gruppavtalet. Ett sådant avtal kan ingås också genom att gruppmedlemen låter bli att avböja försäkringen inom en viss tid, om detta föreskivs i gruppavtalet. Motsvarande anges i 19 kap. 3 § 1st. i fråga om gruppersonsförsäkring. I promemorian lämnas förslag på ett tillägg till de två nämnda bestämmelserna i FAL som innebär att ordet gruppavtalet följs av ”och gruppen består av medlemmar i samma organisation eller organisationer eller av anställda hos samma arbetsgivare”.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.