Yttrande över Handel med begagnade varor och skrot (SOU 2014:72)

Remissen innehåller förslag till lag om kontantförbud vid handel med avfall och skrot av vissa metaller och lag om upphävande av lagen (1999:271) om handel med begagnade varor. Vidare föreslås ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och upphävande av förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor samt slutligen ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Innebörden i de föreslagna författningsändringarna är i huvudsak följande. Förslaget till upphävande av lag och förordning om handel med begagnade varor innebär att specialregleringen av denna handel upphör. Förslaget till lag om kontantförbud vid handel med avfall och skrot av vissa metaller innebär att det blir förbjudet att betala med kontanter, checkar och postväxlar i detta slags handel. Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen klargör att sekretess gäller för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ärende enligt lagen om kontantförbud men att sekretess däremot inte gäller avseende beslut om sanktionsavgift enligt denna lag.

 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.