Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens ändrade föreskrifter om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön och förslag att upphäva Fiskeriverkets föreskrifter (2000:1) om svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

I sak anges förslaget innebära att svenska fiskare ska använda en trål med Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.