Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskrifter om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag på nya föreskrifter som gäller befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Föreskrifterna finns idag i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. I stor utsträckning är de föreslagna föreskrifterna innehållsligt de samma som tidigare och samlas i en ny föreskrift, men det innehåller också några nya krav. Vid tekniska problem med spårutrustning ska fartygets position rapporteras varje timme (istället för varannan). Kravet på befälhavaren att föra fiskeloggbok när fiskeriverksamhet bedrivs gäller oavsett rapporteringssätt. Vid angivande av position föreslås positionsangivelser göras med tre decimalers noggrannhet. Vid förhandsanmälan harmoniseras uppgiftskraven så att de blir samma oavsett rapporteringssätt och tydligare krav ställs avseende ankomst i hamn, landningstid och krav på hamnbesök. Övriga ändringar omfattar vilka uppgifter som ska anges vid fiske efter ål, regler för omlastning, samt att kravet på att använda FAO:s treställiga alfabetiska kod tas bort för de som rapporterar i pappersformat.