Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön avseende fiske efter lax och öring i Skagerrak och Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten föreslår ändringar i sina föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att lax- och öring bestånden minskat avsevärt de senaste åren vilket lett till att nivåerna för maximalt hållbart uttag av lax ligger långt under de mål som finns på både svensk och europeisk nivå för bestånden av lax. För att öka skyddet för öring- och laxbestånden föreslår Havs- och vattenmyndigheten att nät inte får användas för fångst av lax inom vattenområden med större djup än tre meter samt att tillstånd för fiske med fasta redskap med en höjd högre än 1,5 meter ska villkoras med att endast lax som är märkt genom att fettfenan tagits bort får behållas samt att det vid handredskapsfiske införs en fångstbegränsning till högst två fiskar per fiskare av arterna öring och lax per dygn. Handredskapsfiske bedrivs enligt Havs- och vattenmyndigheten av fritidsfiskare.