Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och i Fiskeverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

 

I sak anges regelförändringarna vara av tre slag. För det första ingår regeländringar som innebär någon form av förenkling för berörda företag. Det rör sig om lättnader i krav på inlämning av uppgifter av olika slag till Havs- och vattenmyndigheten. Ett exempel är tidsperioden för hur lång tid efter en fiskelicens utgång som en ansökan om förlängning ska lämnas in till myndigheten som förlängs från tre till sex månader. Andra exempel är att automatisk förlängning av fisketillstånd ska tillåtas även för trålfiske efter nordhavsräka i större geografiskt område än tidigare. Fisketillstånd ska kunna lämnas för högst två år jämfört med dagens (i normalfallet) ettåriga tillstånd. Vidare lämnas förslag som innebär att företag behandlas mer likartat genom reglerna, exempelvis att det ska vara möjligt att genomföra samma slags generationsskifte i fartyg under 10 meter utan fisketillstånd som andra berörda fartyg. Utöver detta slags förändringar finns en rad ändringar av språklig eller redaktionell karaktär, samt att bestämmelser i de äldre föreskrifterna från Fiskeriverkets författningssamling ändras i konsekvens med de ändringar som görs i de nyare föreskrifterna (HVMFS 2014:19). Utöver detta slags ändringar ingår för det andra ett förslag om tillfälligt risttillstånd i Västerhavet för östersjötrålare. Denna ändring avser att tillståndshavare som endast har tillstånd att fiska efter torsk med trål i Östersjön ska kunna ansöka hos myndigheten, om beståndssituationen tillåter, att beviljas tillfälligt fisketillstånd för havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet under återstoden av förvaltningsperioden (kalenderåret). Tidigare har denna möjlighet endast funnits för år 2019 men enligt förslaget ska den finnas tillsvidare. För det tredje föreslås bestämmelser avseende överlåtelser mellan grupper i räkfisket. Ändringen anges innebära att det i undantagsfall ska vara möjligt att tillfälligt överlåta fiskemöjligheter mellan fiskelicensinnehavare inom ransonsklass A – C och inom ransonsklass D – E[1].

[1] Huvudregeln, som fortfarande ska gälla, är att överlåtelser endast kan göras mellan licensinnehavare i samma ransonklass. De licensinnehavare som befinner sig i ransonklass A – C är generellt sett mindre fartyg. Regeländringen innebär att Havs- och vattenmyndigheten genom ett särskilt beslut ska kunna tillåta – under en begränsad tidsperiod – att överlåtelser även kan göras mellan de bägge ransonsklasserna.