Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Förslaget innebär utökade möjligheter till byte av tillståndshavare för särskilda tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist samt för fiske efter nordhavsräka.

Det anges vidare att byte av tillståndshavare endast kommer att möjliggöras för de särskilda tillstånden för fiske efter torsk i Östersjön, inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön samt för fiske efter havskräfta med bottentrål under förutsättning att minst motsvarande kapacitet, mätt i kilowatt, förs ut ur fisket. När det gäller särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka föreslås att byte av tillståndshavare endast ska kunna ske inom ett räkfiskeföretag genom generationsskifte eller när ägarkontinuitet förelegat i minst tre år i fiskefartyget.

Utöver detta anges att det i dagens regelverk inte finns någon begränsning av antalet särskilda tillstånd per typ som en tillståndshavare får ha. För att förhindra att en fiskelicenshavare skaffar sig flertalet av de ovan nämnda särskilda tillstånden, föreslås att det ska finnas en begränsning på så sätt att en fiskelicenshavare får ha högst två sådana särskilda tillstånd per typ.

I remissen anges att det i Havs- och vattenmyndighetens befintliga föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet föreskrivs om krav på särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist samt fiske efter nordhavsräka. Vidare anges att det idag inte är möjligt att byta tillståndshavare för dessa tillstånd, utom i några undantagsfall. Undantag som finns är att byte av tillståndshavare kan ske inom ett fiskeföretag genom generationsskifte samt när ägarkontinuitet förelegat i ett fiskefartyg. Med ägarkontinuitet avses att byte av tillståndshavare kan ske om anknytning av betydenhet har funnits mellan ett företags distriktsbeteckning och fysiska personer som haft ägarandelar i ett fiskefartyg under de senaste tre åren. Detta undantag omfattar emellertid inte räkfisket, vilket har lett till svårigheter för flera av dessa fiskeföretag.