Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrat regelverk för demersalt fiske

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

I sak anges förslaget innebära att Havs- och vattenmyndigheten ska kunna tillfälligt ändra koncentrationsnivåerna, det vill säga de begränsningar som finns för fiskelicensinnehavares högsta tillåtna innehav av fiskemöjligheter under året. Därutöver finns förslag att förtydliga bestämmelser om infiskningskrav[1].

[1] Med infiskningskrav avses ett krav att en aktör ska fiska en viss mängd för att få ett förnyat tillstånd.