Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. I remissen anges startdatum samt fördelning av laxkvoten för svenskt kustfiske med fasta redskap under år 2014. Vidare införs ett förtydligande om att fasta redskap får sättas ut innan fisket startar samt ett krav på att förhandsanmälan ska ske vid landning av lax yrkesmässigt fångad med fasta redskap via telefon senast två timmar innan beräknad landning.