Yttrande över Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring av kvoten för laxfiske i Östersjön så att 27 388 laxar får fiskas under 2019. Enligt förslaget fördelas 27 000 laxar till kustfisket med fasta redskap och 988 reserveras som buffert för att täcka upp eventuellt överfiske och för bifångster i trål och andra redskap. En fördelning föreslås på geografisk detaljområdesnivå samt uppdelad på odlad respektive vild lax.

Ett förbud införs mot att fiska lax och öring i Östersjön med förankrade flytnät, drivlinor och förankrade linor.

Det föreslås att en fiskeresa ska motsvaras av en journalrapport, det vill säga en fiskeaktivitet i den elektroniska kustfiskejournalen. Ett från förhandsanmälan automatiskt genererat kontrollnummer ska inkluderas i journalrapporten från fiskeresan för att landning ska kunna kopplas mot rapportering och rapportering mot förhandsanmälan.

En uppgift om antalet laxar ska anges i förhandsanmälan och uppgiften ska anges innan ankomst till hamn. Kravet på förhandsanmälan vid laxfångst, oavsett redskap, utökas till att även omfatta område 25 som avser ett område i det så kallade Egentliga Östersjön.

Norrbottens och Västerbottens länsstyrelsers möjlighet att ge särskilt tillstånd för strömmingsfällor ska enbart omfatta de yrkesfiskare som redovisat fångst av strömming innan laxfiskestart under något av de två senaste kalenderåren 2017 och 2018.