Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär att kustfiskejournal endast ska föras elektroniskt, vilket medför att skrivningar som ”i pappersformat” ska strykas i nämnda föreskrifter och skrivningar som ”elektronisk kustfiskejournal” istället ska läggas till. Vissa bestämmelser har förtydligats och anpassats till digitaliseringen, medan andra bestämmelser har utgått om de helt igenom avsett rapportering i kustfiskejournal i pappersformat.

Gällande själva rapporteringen föreslås att den som är skyldig att föra kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fiskeinsatser elektroniskt på det sätt som Havs- och vattenmyndigheten (i det följande HaV) anvisar. Vid fångst av lax i Östersjön eller makrill i Västerhavet får en fiskerapport endast omfatta uppgifter om fiskeinsatser från en fiskeresa. Vid fångst av andra arter och områden än de nämnda får en fiskerapport omfatta uppgifter om fiskeinsatser från maximalt en kalendermånad. Om den registreringsskyldige har använt flera fartyg under rapporteringsperioden ska registrering av uppgifter för varje fartyg göras i separat fiskerapport. Nytt i denna bestämmelse är att den som är skyldig att föra kustfiskejournal ska göra det elektroniskt på det sätt som myndigheten anvisar. Det innebär, utöver vad som gäller enligt föreskrifterna, att den som är skyldig att föra kustfiskejournal även måste följa exempelvis anvisningar på HaV:s hemsida. Utöver det nämnda är bestämmelsen omskriven och anpassad till e-tjänsten men inte ändrad i sak, utan tydliggör det som gäller även i nuläget. En bestämmelse har kompletterats med vissa personuppgifter som krävs för att få behörighet till e-tjänsten. Uppgifterna kommer att följa med per automatik till kustfiskejournalen och är inget som måste fyllas i vid varje fiskerapport.

Vidare föreslås ett förtydligande av ett krav som hittills har angetts i bilaga 2 till föreskrifterna, om att uppgifter ska lämnas om däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, även om dessa lösgjorts innan fångsten har omhändertagits. Förtydligandet gäller att dessa djur ska redovisas i antal från första individ.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag