Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Havs- och vattenmyndighetens (HaV) rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar. Rapporten innehåller förslag till ändringar i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Förslagen avser bland annat krav på rening av fosfor för små avlopp, utpekande av områden som är känsliga för utsläpp av toalettavloppsvatten och krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar samt krav på opartisk kontinuerlig kontroll av avloppsanläggningar samt kontroll av nya anläggningar.