Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller redovisning av Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag att utreda och föreslå ändringar i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen[1] för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen, samt hur möjlighet till begränsade undantag kan ges i förvaltningsplanen. I uppdraget ingår att sammanställa och beskriva alla befintliga undantag från trålfiskeförbudet både i och utanför marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten ska vidare redovisa hur ett generellt stopp för bottentrålning kan införas i övriga svenska skyddade områden utanför trålgränsen och tillämpas även på utländska fiskefartyg.

I remissen föreslås ändringar i fiskeförordningen. Det förslås att fiske med trålredskap som släpas i botten ska vara förbjudet i vissa marina skyddade områden[2] i vatten innanför 12 nautiska mil från baslinjen i de områden fiskefartyg från andra medlemsstater inom Europeiska unionen inte har tillträde till fiske enligt 13 a § fiskelagen (1993:787). Det gäller inte om något annat sägs i föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten har meddelat. Det föreslås även att Havs- och vattenmyndigheten ska få meddela föreskrifter om undantag från förbudet om länsstyrelsen eller kommunen begär det. Ett sådant undantag föreslås endast få beviljas om det framgår av skötselplan, bevarandeplan eller motsvarande dokument att undantaget inte påverkar att syftet med skyddet uppnås.

Det anges inte något ikraftträdandedatum för förslaget.

[1] Benämns i det följande som fiskeförordningen.
[2] Enligt 7 kap. 2 §, 4 §, 11 §, 27 § 1 st 1-2 och 28 § miljöbalken (1998:808).

Taggar:

bottentrålning