Yttrande över Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet, istället för enligt nu gällande regler 0,75 procent.

Den 1 januari 2012 infördes investeringssparkonto som är ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument. Huvudregeln är att enbart investeringstillgångar och kontanta medel får förvaras på ett investeringssparkonto. Avkastningen av sparande på investeringssparkonto schablonbeskattas, vilket innebär att kontoinnehavaren inte redovisar kapitalvinster och inte får dra av kapitalförluster.

Schablonavkastningen för sparande i kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring beräknas på motsvarande sätt som sparande på investeringssparkonto.

De föreslagna reglerna föranleder ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel samt inkomstskattelagen (1999:1229). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.