Yttrande över Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Höjda och miljödifferentierade vägavgifter, med förslag till ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Följande ändringar föreslås:

I 11 § föreslås att vägavgift ska tas ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som avses i bilaga till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG[1] (Eurovinjettdirektivet). Därefter anges den avgift som föreslås per år, månad eller vecka, utifrån fordonets EURO-klass och om fordonet har högst 3 axlar alternativt 4 axlar eller mer. Avgiften per dag föreslås till 12 euro. Vidare anges att vägavgift för sådant EEV-fordon[2] som avses i bilaga till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-utsläppsklass V enligt första och andra stycket. Slutligen anges att för svenskt fordon med en draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha.

I 21 § anges att vägavgift inte ska betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift har betalats i annat land, enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar (i det följande: samarbetsavtalet) och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010 och det föreslagna tillägget av den 6 december 2017 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU och bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG.
[2] EEV står för Enhanced Environmentally Friendly Vehicle.

Taggar:

vägavgifter