Yttrande över Hyreslagsutredningens slutbetänkande Moderna hyreslagar (SOU 2009:35)

Betänkandet innehåller förslag på att flytta flertalet av bestämmelserna i 12 kap. jordabalken om hyra till två nya lagar, bostadshyreslagen och lokalhyreslagen. I betänkandet anförs att de föreslagna lagarna till den helt övervägande delen inte innehåller några sakliga skillnader jämfört med nuvarande lagstiftning. Förslagens ekonomiska konsekvenser anges vara begränsade och de antas inte medföra några kostnader eller ökningar för enskilda eller det allmänna.