Yttrande över Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56). Enligt kommittédirektiv[1] till utredningen skulle en utredare ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kunde användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamhet och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Enligt direktiven skulle syftet med en sådan definition vara att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden genom att underlätta vid bland annat bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan. Utredaren skulle därför också ta fram exempel och beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden och angränsade områden där en definition av idéburna aktörer skulle kunna användas.

Betänkandet innehåller ett förslag till lag om registrering av idéburna aktörer inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Definitionen av en sådan aktör är en juridisk person som

·       inte är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av staten, en kommun eller en region,

·       har ett syfte som är oegennyttigt,

·       bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet och

·       inte gör några värdeöverföringar till annan än registrerade idéburna aktörer eller till forskning.

En idéburen aktör föreslås få ansöka om att registreras i ett register över idéburna aktörer inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I den föreslagna lagen anges även vad som avses med värdeöverföring enligt lagen, exempelvis vinstutdelning[2].

Det föreslås även ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem som går ut på att när föremålet för ett valfrihetssystem har ett gränsöverskridande intresse ska den upphandlande myndigheten iaktta de unionsrättsliga principerna om förbud mot diskriminering och om likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Vidare föreslås att en upphandlande myndighet får reservera deltagandet i ett valfrihetssystem för sådana organisationer som är idéburna aktörer om det finns särskilda skäl.

Det föreslås en ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling som går ut på att en upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av sådana tjänster som anges i bilaga 2a[3] för sådana organisationer som är idéburna aktörer, under förutsättning att det bidrar till att förverkliga den sociala målsättningen med tjänsten och leder till budgetmässig effektivitet.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

[1] Kommittédirektiv 2018:46, beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2018.
[2] Se förslag till lag om registrering av idéburna aktörer inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet, 5 §, för fler exempel. Betänkandet s. 34.
[3] Bilaga 2a är en befintlig bilaga till lagen som innehåller en förteckning över välfärdstjänster.