Yttrande över Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag för att påbörja införandet av en familjevecka, som regeringen har aviserat i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 12). Familjeveckan innebär att föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förslaget medför ändringar i socialförsäkringsbalken (2010:110) med ett nytt kapitel innehållande regler om familjedagspenning. Förslaget medför också följdändringar i semesterlagen (1977:480), föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter samt studiestödsförordningen (2000:655).

Förslaget innebär att en försäkrad förälder har rätt till familjedagspenning om föräldern avstår från förvärvsarbete för att ta hand om barn under en dag när det är lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller en motsvarande situation i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Familjedagspenning kan också fås för tid som förälder avstår förvärvsarbete för att delta i utvecklingssamtal eller motsvarande när det gäller ett barn i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Familjedagspenning lämnas för hel- eller halv dag. Till en förälder som har ensam vårdnad om samtliga sina barn lämnas förmånen under högst sex/fyra/två[1] dagar per år sammanlagt för barnen. Till en förälder som tillsammans med någon annan har gemensam vårdnad om samtliga sina barn lämnas förmånen under högst tre/två/en dagar per år sammanlagt för barnen. Till en förälder som har både ensam och tillsammans med någon annan gemensam vårdnad om sina barn lämnas förmånen under högst sex/fyra/två dagar per år sammanlagt för barnen. Ersättning för tre/två/en av dagarna lämnas endast för ett barn som föräldern har ensam vårdnad om. Det vill säga, familjedagspenning utgår för ett visst antal dagar per förälder, och inte ett visst antal dagar per barn som föräldrapenningen gör.

Familjedagspenning lämnas för tid från det att barnet fyller fyra år och längst till dess att barnet har fyllt sexton år. För rätt till familjedagspenning gäller också som villkor att föräldern under den tid som denne uppbär familjedagspenning till huvudsaklig del faktiskt vårdar barnet på det sätt som krävs med hänsyn till barnets ålder. Föräldern ska anmäla till sin arbetsgivare minst två månader före ledighetens början att föräldern vill utnyttja sin rätt till ledighet med familjedagspenning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

[1] Förslagsställaren anger tre alternativa förmånstider. Anledningen till det är att den nedgång i konjunkturen som har orsakats av spridningen av det nya coronaviruset i Sverige och omvärlden påverkar det statsfinansiella läget. Det råder osäkerhet kring pandemins utveckling och återhämtningen av ekonomin kan bli utdragen. (Promemorian s. 7).

Taggar:

familjevecka