Yttrande över inremarknadsutredningens betänkande EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Inremarknadsutredningen föreslår ett ”varupaket” med regler och principer som anknyter till den fria rörligheten på den inre marknaden. Paketet består av fyra nya författningar och syftet är att få ett sammanhållet horisontellt regelverk för varor och tjänster. Den första, förordning om varor på den inre marknaden m.m., avses ersätta förordningen (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor, förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor och förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter. Den andra föreslagna författningen är en lag om ackreditering och teknisk kontroll som ska ersätta lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och lagen (1992:1534) om CE-märkning. Den tredje är en förordning om ackreditering och teknisk kontroll vilken ersätter förordningen (2005:894) om teknisk kontroll. Den fjärde är en förordning om informationsförfaranden och kontroll av regler på den inre marknaden som ska upphäva förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Därutöver föreslås ändringar i förordningen (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen och i tullförordningen (2000:1306).