Yttrande över Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär ändringar i regelverket om inskränkningar i upphovsrätt. I några fall föreslås inskränkningarna minska, i andra öka. Ett skäl till förslaget är behov av att säkerställa överensstämmelse med EU-rätt, men det finns också andra motiv.

Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget håller tillräcklig kvalitet. Det samma gäller för alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser. Även beskrivningen av berörda företag kan anses tillräcklig, liksom den av regleringens påverkan på företagens verksamhet och påverkan i andra avseenden.

När det gäller förslagets påverkan på företagens tidsåtgång och kostnader är emellertid redovisningen inte tillräckligt tydlig. Det framgår varken hur stora kostnadsförändringarna blir eller hur stor del av dem som kan antas träffa företag på ett tillräckligt tydligt sätt. Även beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag hade behövt förtydligas. Regelrådet noterar att det är möjligt att förslaget skulle kunna ge förhållandevis små effekter för berörda företag, men om så är fallet så hade det behövts beskrivas tydligare.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag